Home บทความ Free Zone วันมาฆบูชา
วันมาฆบูชา
นอกจาก พระมหากษัตริย์ ครอบครัว และ การศึกษาแล้ว ศาสนาถือเป็นอีก หนึ่งสถาบันที่จะคอยขัดเกลานิสัย และเป็นตัวยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในสังคม ให้มีความรู้รักสามัคคี ให้อภัยและอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข

นอกจาก พระมหากษัตริย์ ครอบครัว และ การศึกษาแล้ว ศาสนาถือเป็นอีก หนึ่งสถาบันที่จะคอยขัดเกลานิสัย และเป็นตัวยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในสังคม ให้มีความรู้รักสามัคคี ให้อภัยและอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข

เมื่อศาสนา เข้ามาเกี่ยวข้อง กับคนในสังคม มันจึงกลายเป็น ส่วนหนึ่งของเรา ไปโดย ปริยาย แม้ว่าแต่ละสังคม จะมีความหลากหลาย ทางศานาก็ตาม และความสัมพันธ์นี้เอง ที่ทำให้ ทุกกิจกรรมทางศาสนา กลายเป็น เรื่องที่คนในสังคม ต้องใส่ใจ อย่างเสมอมา เพื่อเป็นเครื่อง คอยชี้วัดว่า ศาสนานั้น ๆ จะไปรอดหรือไม่

สำหรับศาสนาพุทธ นอกเหนือจาก พระธรรม คำสอนแล้ว วันสำคัญทางศาสนา ถือเป็นหนึ่งสิ่งที่พุทธศาสนิกชน ทุกคนให้ความสำคัญไม่น้อย เพราะนอกจาก จะเป็นวันที่ชาวพุทธ ได้มาชุมนุม ประกอบพิธีกรรม ร่วมกันแล้ว มันยังเป็นวันที่ พวกเขาได้ระลึกถึง องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งศาสนาพุทธขึ้นมาด้วย

สำหรับวันนี้ เราจะพาท่าน ไปรู้จักกับวัน มาฆบูชา ซึ่งตามประวัติศาสตร์แล้ว ถือเป็นวัน ที่มีความอัศจรรย์ เกิดขึ้นอย่างน่าประหลาด

"มาฆะ" เป็นชื่อของเดือน ๓ มาฆบูชานั้น ย่อมาจากคำว่า "มาฆบุรณมี" แปลว่า การบูชาพระในวันเพ็ญ เดือน ๓ วันมาฆบูชา จึงตรงกับ วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓ แต่ถ้าปีใด มีเดือน อธิกมาส คือมีเดือน ๘ สองครั้ง วันมาฆบูชา ก็จะเลื่อนไปเป็น วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๔ โดยในปีนี้ จะตรงกับวันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ มาฆบูชา เป็นวันสำคัญวันหนึ่ง ในพุทธศาสนา คือวันที่ มีการประชุม สังฆสันนิบาตครั้งใหญ่ ในพุทธศาสนา ที่เรียกว่า "จาตุรงคสันนิบาต" และเป็นวันที่ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ทรงแสดงโอวาทปฎิโมกข์ แก่พระสงฆ์สาวกเป็นครั้งแรก ณ เวฬุวันวิหารกรุงราชคฤห์ เพื่อให้พระสงฆ์ นำไปประพฤติ ปฏิบัติ เพื่อจะยังพระพุทธศาสนา ให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป

คำว่า "จาตุรงคสันนิบาต" แยกศัพท์ได้ดังนี้ คือ "จาตุร" แปลว่า ๔ "องค์" ส่วน "สันนิบาต" แปลว่า ประชุม ฉะนั้น จาตุรงคสันนิบาต จึงหมายความว่า "การประชุมด้วยองค์ ๔" กล่าวคือ มีเหตุการณ์พิเศษ ที่เกิดขึ้นพร้อมกันในวันนี้ คือ

๑. เป็นวันที่ พระสงฆ์สาวก ของพระพุทธเจ้า จำนวน ๑,๒๕๐ รูป มาประชุมพร้อมกันที่เวฬุวันวิหาร ในกรุงราชคฤห์ โดยมิได้นัดหมาย

๒. พระภิกษุสงฆ์เหล่านี้ล้วนเป็น "เอหิภิกขุอุปสัมปทา" คือเป็นผู้ที่ได้รับการอุปสมบท โดยตรงจาก พระพุทธเจ้าทั้งสิ้น

๓. พระภิกษุสงฆ์ทุกองค์ ที่ได้มาประชุมในครั้งนี้ ล้วนแต่ เป็นผุ้ได้บรรลุพระอรหันต์แล้วทุก ๆองค์

๔. เป็นวันที่พระจันทร์เต็มดวง กำลังเสวยมาฆฤกษ

การปฎิบัติตน สำหรับพุทธศาสนา ในวันนี้ก็คือ การทำบุญ ตักบาตรในตอนเช้า หรือไม่ก็จัดหาอาหาร คาวหวานไปทำบุญ ฟังเทศน์ที่วัด ตอนบ่ายฟังพระแสดงพระธรรมเทศนา ในตอนกลางคืน จะพากันนำดอกไม้ ธูปเทียน ไปที่วัด เพื่อชุมนุมกัน ทำพิธีเวียนเทียน รอบพระอุโบสถ พร้อมกับ พระภิกษุสงฆ์ โดยเจ้าอาวาสจะนำว่า นะโม ๓ จบ จากนั้นกล่าวคำ ถวาย ดอกไม้ธูปเทียน ทุกคนว่าตาม จบแล้วเดิน เวียนขวา ตลอดเวลาให้ระลึกถึง พระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ จนครบ ๓ รอบ แล้วนำดอกไม้ ธูปเทียนไปปักบูชาตามที่ทางวัด เตรียมไว้ เป็นอันเสร็จพิธี

กิจกรรมต่างๆ ที่ควรปฏิบัติในวันมาฆบูชา

๑. ทำบุญใส่บาตร

๒. ไปวัดเพื่อปฏิบัติธรรม และฟังพระธรรมเทศนา

๓. ไปเวียนเทียนที่วัด

๔. ประดับธงชาติตามอาคารบ้านเรือนและสถานที่ราชการ

U&K


แหล่งข้อมูล : www.dhammathai.org